UGOVOR O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA

Na osnovu člana 491. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), ugovorne strane, i to:

 

  1. Zdravstvena ustanova-apoteka “GALEN PHARM” Zemun, ul. Beogradska br. 8, matični broj:17676334, pib:104806472, čiji je zakonski zastupnik direktor Veljko Dželetović, kao Zdravstvena ustanova sticalac

 

  1. Zdravstvena ustanova “BILJANA L” Novi Sad, Bulevar Cara Lazara br. 88, matični broj: 08730636, pib: 100458924, čiji je zakonski zastupnik direktor Veljko Dželetović, kao Zdravstvena ustanova prenosilac

 

saglasno izjavljuju svoju volju da se izvrši pripajanje ugovorne strane Zdravstvena ustanova “BILJANA L” Novi Sad ugovornoj strani Zdravstvena ustanova-apoteka “GALEN PHARM” Zemun, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, osnivačkih akata i statuta učesnika statusne promene i u svemu u skladu sa odredbama Ugovora o statusnoj promeni pripajanja, koji ovim putem objavljuju na LINKU…

 

Izbornik